NHỚ LỜI BÁC DẠY

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH ĐANG THĂM

  0 khách và 0 thành viên

  QUẢN TRỊ VIÊN

  Photobucket
  vu.tuyphuong@yahoo.com

  TRỰC ĐẠI QUÊ HƯƠNG TÔI

  MỖI SỚM MAI BÌNH MINH THỨC DẬY

  0

  BẢN TIN 24 H

  NĂM HỌC: 2015 -2016 photo 872804.jpgPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket "QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2015-2016"

  CHUYẾN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA HỌC SINH VỀ LĂNG VIẾNG BÁC

  Người đi lòng chẳng xa lòng-Học trò, đồng nghiệp thuỷ chung một đời

  Báo cáo

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Túy Phương
  Ngày gửi: 08h:49' 18-05-2011
  Dung lượng: 9.2 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  phßng gd&®t trùc ninh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tr­êng tiÓu häc B trùc ®¹i §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

  b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ xÕp lo¹i gi¸o viªn tiÓu häc
  N¨m häc: 2010 - 2011
  I. xÕp lo¹i gi¸o viªn cña hiÖu tr­ëng
  1. Tæng sè gi¸o viªn ®­îc xÕp lo¹i
  2. Tæng hîp kÕt qu¶ xÕp lo¹i gi¸o viªn

  "Tr­êng
  TiÓu
  häc B
  Trùc §¹i" KÕt qu¶ xÕp lo¹i gi¸o viªn
  Lo¹i xuÊt s¾c Lo¹i kh¸ Lo¹i trung b×nh Lo¹i kÐm
  "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)"
  9 56.2 7 43.8 0 0 0 0
  3. Ph©n lo¹i gi¸o viªn ch­a ®¹t ChuÈn - lo¹i kÐm

  "Tr­êng
  TiÓu
  häc B
  Trùc §¹i" LÜnh vùc xÕp lo¹i kÐm Ghi chó
  "LÜnh vùc I: PhÈm
  chÊt chÝnh trÞ, ®¹o
  ®øc, lèi sèng" "LÜnh vùc II: KiÕn
  thøc" "LÜnh vùc III: Kü
  n¨ng s­ ph¹m" Ph¹m vi kh¸c
  "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)"
  0 0 0 0 0 0 0 0
  II. tù xÕp lo¹i cña gi¸o viªn
  1. Tæng sè gi¸o viªn tù xÕp lo¹i
  2. Tæng hîp kÕt qu¶ tù xÕp lo¹i cña gi¸o viªn

  "Tr­êng
  TiÓu
  häc B
  Trùc §¹i" Lo¹i xuÊt s¾c Lo¹i kh¸ Lo¹i trung b×nh Lo¹i kÐm

  "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)"
  9 56.2 7 43.8 0 0 0 0
  3. Ph©n lo¹i gi¸o viªn ch­a ®¹t ChuÈn - lo¹i kÐm

  "Tr­êng
  TiÓu
  häc B
  Trùc §¹i" LÜnh vùc xÕp lo¹i kÐm Ghi chó
  "LÜnh vùc I: PhÈm
  chÊt chÝnh trÞ, ®¹o
  ®øc, lèi sèng" "LÜnh vùc II: KiÕn
  thøc" "LÜnh vùc III: Kü
  n¨ng s­ ph¹m" Ph¹m vi kh¸c
  "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)" "Sè
  l­îng" "Tû lÖ
  (%)"
  0 0 0 0 0 0 0 0

  Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2011
  Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
  (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  TuyPhuong